Prosjekter

Andre prosjekter

Les mer »

Mulighetsstudie av Hvalersambandet

MHTech og Flowchange AS startet høsten 2017 med en mulighetsstudie av Hvalersambandet som ble levert 31.januar 2018. Fergesambandet har i dag en kompleks rutestruktur, betjenes av to ferger av ulik størrelse, og svært varierende passasjergrunnlag. Studien settes i sammenheng med Østfold fylkeskommunes regionale mål om klimanøytralitet innen 2030. Noen av oppgavene som inngår i mulighetsstudien er:

  • Vurdering av modenhet av ulike teknologier og utvikling for ny driftskonsesjon fom. 2020.
  • Beregning av livsløpsutslipp i CO2-ekvivalenter for ulike teknologier sammenliknet med dagens løsning
  • Vurdering av teknologier i forhold til brukeropplevelse og lokalmiljø
  • Kostnadsbildet i forhold til ny teknologi og andre foreslåtte driftsendringer

Mulighetsstudien skal Østfold fylkeskommune benytte som eventuellt anbudsgrunnlag i løpet av 2018, eller grunnlag for drift i offentlig regi. MHTech skal bistå fylkeskommunen i evt. anbudsevaluering og oppfølging av valgt leverandør.

Mulighetsstudie av den norske kystfiskeflåten

MHTech analyserte potensialet for lavutslippsfiskebåter i Norge. Forutsetninger for dette markedet, potensialet, modenhet av teknologien og hvilke insentiver som kunne øke omstillingstempoet ble kartlagt. MHTech analyserte også hva en slik omstilling ville si for utslipp fra fiskeflåten i Norge, og kostnader for den enkelte fisker.

Andre Prosjekter

MHTech har bistått Siemens med utregninger til en intern studie om de mest traffikerte fergesambandene i Sverige, Et dimensjoneringsverktøy til marine batterier og med å analysere potensielle elektriske bussruter. I et av Østforldforsknings prosjekter har MHTech laget modeller for energifobruk for ulike kjøretøy på veg i tillegg til slitasje på vegen.